A-lagA-lag
G2003G2003
G2004G2004
G2005G2005
G2006G2006
G2007G2007
G2008G2008
G/J2009G/J2009
G/J2010G/J2010
G/J2011G/J2011
J2000J2000
UnifiedUnified

  
  
Innhold
1
Nyttig og viktig

Nedenfor finner du nyttig og viktig informasjon om fotballen.

PS: Gruppelenkene over mangler foreløpig info :-)

5
NFF retningslinjer 2017

 

Oslo den 31/1-17

 


Rundskriv -01/2017
Retningslinjer for sesongen 2017

 

Norges Fotballforbund (NFF) vil med dette rundskriv angi hovedlinjene fokusområdene for at kamper i topp og breddefotball kan avvikles innenfor positive rammer.

Foran 2017 sesongen vil det være økt fokus på å implementere de nye spillereglene og tiltak som fremmer effektiv og positiv fotball med målsjanser og mange mål. Av den grunn vil dette skriv både inneholde beskrivelser av regelnyheter og angi retningslinjer.

 

NFF har et kontinuerlig fokus på fair play og gode holdninger for alle nivåer og serier og håper dette etterleves på best mulig måte.

 

Alle fortolkninger og innstramninger er i henhold til internasjonale spilleregler.
I tillegg har NFF valgt å ha fokus på områder/emner vi ønsker ikke skal eskalere i norsk fotball.

 

Med hilsen

Norges Fotballforbund

 

                                                              

Terje Hauge                                                                          Arnor Dingen
Dommersjef                                                                          Instruktørutvalget, leder                                                                            

 

 

 

1.      Nye spilleregler

1/1-2017 trådde de nye spillereglene (2016/2017) i kraft for alle nivåer i norsk fotball. Dette er den største revisjon av spillereglenes språk, struktur og innhold siden 1930 tallet. For å gjøre overgangen til de nye spillereglene mest mulig smertefritt må alle som deltar i norsk fotball gjøre seg kjent med de nye reglene.

2.      Ivareta og beskytte fotballens omdømme

«Fair Play» og «Handshake for peace» har blitt en naturlig del av rammene rundt kamper både i

topp- og breddefotballen. Skal vi lykkes i det å beskytte fotballens omdømme og samtidig være gode

forbilder for barn og unge, vil dette kreve en kontinuerlig innsats fra den enkelte på alle nivåer i

norsk fotball. NFF oppfordrer til at det

 • utvises forståelse og respekt for de ulike oppgaver og roller aktørene har
 • gjøres en innsats i å gjøre regler og retningslinjer allment kjent i egen klubb
 • er et fokus blant dommere å beskytte spillerne og spillet.

   

3.      Lagledelsen oppgaver og arbeidsområde

Trenere, lagledere, fysioterapeuter osv. som er påført kamprapport og kan oppholde seg lovlig i den tekniske sone under en kamp inngår i begrepet og vil heretter betegnes som «lagledelse(n)» 

 

Forholdet mellom dommer(teamet) og lagledelsen forutsettes å ha grunnlag i normal folkeskikk og gjensidig respekt. Det erkjennes at det ikke er mulig å være enig hele tiden, men uenighet er ingen unnskyldning for å opptre på en slik måte som er skadelig for fotballens omdømme. Lagledelsen oppfordres om å

 • instruere eget lag på en positiv måte
 • kun ha fokus på eget lag og dets innsats

 

Følgende og lignende handlinger er uforenlig med NFF syn på hva som er aktsom og ansvarlig opptreden for lagledelsen (jf. Regel 1 pkt.9)

 • Åpenbart gestikulerer/protesterer mot avgjørelser, eller å henge ut dommer(teamet)
 • Oppsøke dommer(teamet) i pausen
 • Unnlater eller ikke takker for kampen etter kampslutt

Avvik fra ovennevnte vil medføre rapporter/bortvisninger!

 

Dialog etter kamp med dommer(teamet) er viktig for å kunne både avklare situasjoner og regelverk, skape rom for erfaringsutveksling og nullstille seg etter kampen. For å gi begge parter nødvendig tid til refleksjon og roe ned kan en fra lagledelsen inviteres til samtaler med dommer 20 minutter etter kampslutt. Dersom personer fra lagledelsen oppsøker i pausen eller umiddelbart etter kampslutt, skal det reageres på protester og ytringer.

 

4.      Fjerdedommers rolle

Fjerdedommers har en viktig rolle både innad i teamet, men enda mer viktig som bindeledd mellom lagledelsen og dommerteamet. Hovedfokus under kampen er mot spillebanen for å kunne bistå og gi informasjon om hendelser, samtidig forventes det av fjerdedommer at denne:

 • Er proaktiv, forebyggende og har dialog med lagledelsen
 • Respekterer lagledelsen rolle i teknisk område
 • Reagerer på og informerer dommeren dersom noen i teknisk sone ikke følger retningslinjene

 

 

5.    Beskytte spillet

Et av de to hovedfokus områdene for dommer(teamet) i en kamp er å beskytte spillet.
NFF ønsker å fokusere på å forebygge og motvirke at det etableres trender/tendenser eller en toleranse for handlinger som svekker dommer(teamets) autoritet eller rolle.

Dommere og de andre i dommerteamet skal ha fokus på følgende
områder, handlinger og lignende tilfeller:

         i.    Spillere som opptrer på en måte som viser mangel på respekt for spillet

Fotballen har på flere nivåer blitt mer kynisk og antall usportsligheter har økt, det er her viktig å

både å være proaktiv, forebygge og å identifiseres handlinger hvor

 • spillets «image» utfordres og/eller det vises mangel på respekt for spillet
 • en spiller distrahere en motspiller ved tilrop eller lignende under spillets gang eller ved igangsettelse


Kynisk opptreden må straffes med advarsel (gult kort)

 

        ii.    Protester og forsøke å påvirke dommerteamet

Det rettes her fokus mot handlinger der spillere

 • åpenbart protesterer mot avgjørelse ved ord eller handling
 • har gjentakende verbale uttrykk og munnbruk (kjeftbruk) og/eller protester
 • forsøker å påvirke dommer(teamet) ved å kaste seg ned og filme
 • forsøker å påvirke dommer(teamet) for at motstandere skal tildeles gult eller rødt kort.

 

Dette skal straffes med advarsel (gult kort)

      iii.    Mobbing av dommer(teamet)

Følgende anses som usportslig opptreden

 • Spillere som omringer dommer eller de andre i dommerteamet
 • Spillere som oppsøker dommer fra distanse for å protestere eller uttrykke misnøye.
 • Person(er) fra lagledelsen som oppsøker 4. dommer/assistentdommer for å protestere.

 

I slike tilfeller fastsetter NFF følgende:

 • Minst en spiller skal ha gult kort når de omringer dommeren eller en i dommerteamet
 • Person(er) fra lagledelsen skal minimum ha et tydelig tilsnakk når de oppsøker en i dommerteamet. Hvis det gjentas skal vedkommende bortvises.

 

      iv.    Berøring av ballen etter at spillet er stanset og manglende korrekt avstand

Herunder omfattes det at spillere

 • tar med eller sparker bort ballen etter at det er blåst
 • stiller seg foran ballen for å hindre rask igangsettelse
 • oppsøker frisparkstedet eller stiller seg opp foran ballen
 • ikke raskt tar rett avstand (9,15m i radius) fra frisparkstedet. [1] [2]

Dette skal straffes med advarsel (gult kort)

 

        v.    Andre usportsligheter

Dette punktet omfatter:

 • Masseansamling (minimum en fra hvert lag skal ha gult kort).
 • Overdreven feiring ved scoring av mål (drakt over hodet, aggressiv feiring med klatring på gjerde, obskøne bevegelser, osv.).
 • Spiller/ lagledere som peker på storskjerm eller lignende.
 • Det å lage ulovlige merker på spillebanen.
 • Spillere som forsøker å lure dommeren ved å simulere skade eller later som han er blitt ulovlig hindret (filming).
 • Spiller som prøver å lure dommeren med forsettlig bruk av hånden for å skape seg en åpenbar målsjanse/ en positiv angrepsmulighet.

 

Dette skal straffes med advarsel (gult kort)

 

Når mål er scoret


Spillere fra begge lag kan hente ballen i mål og bringe den til midten for avspark.

Spillere som provoserer frem, forårsaker, deltar eller medvirker til dytting, masseansamlinger, andre usportslige eller mer alvorlige handlinger i etterkant at et mål er scoret, vurderes og straffes i samsvar med Regel.12 i spillereglene.

Bruk av fornærmede eller krenkende eller grov språkbruk og/eller gestikulering

Fotballen skal ikke være et fristed for opptreden som er straffbart ellers i samfunnet.
Følgende og lignende vurderes å falle inn under denne kategorien og er ikke akseptert

 • hets av seksuell legning (homohets), religion, etnisitet eller funksjonsevne
 • obskøne bevegelser
 • grovt språkbruk

 

Spillere eller lagledere som fremsetter, deltar eller medvirker til slikt skal straffes med utvisning (rødt kort) eller bortvisning.

 

6.    Beskytte spillere

Det andre hovedformålet ved å håndheve spillereglene skal være å beskytte spillere mot handlinger

som er uforsiktige, hensynsløse eller hvor det benyttes unødig mye kraft. Dette for å skape trygghet

for omgivelsene (spillere, lagledelsen og publikum) og vise at vi er forberedt og opptatt av å beskytte

spillere.I Regel.12, punkt.1 angis det definisjoner hvordan de ulike vurderingsord skal forstås. Som en

forenklet rettesnor beskrives forholdet mellom handling og konsekvens på følgende måte:

 

Handlingen                       Konsekvens                                     Vurderingsmoment

Uforsiktig                           Frispark                                            Mulighet å spille ballen/ Intensjon

Hensynsløs                        Frispark + gult kort                        Posisjon/ Langs bakken eller på beina

Unødig mye kraft            Frispark + rødt kort                       Fart/ Intensitet/ Strak fot/ Knotter

 

Ved luftdueller er handlingsregelen fortsatt:

 • Arm brukt som «verktøy»                          = Frispark + Gult kort
 • Arm brukt som «våpen»                              = Frispark + Rødt kort

 

Taklinger med en fot eller begge føtter som er strake vurderes å være bruk av unødvendig mye kraft

som setter motspillers sikkerhet i fare og hvor spilleren skal utvises.

 

Av erfaring skjer dette når:

 • Spillere skal gjenvinne ballen etter dårlig ballberøring
 • To spillere øker fart for å vinne ballen som ligger mellom spillerne
 • Ballen hopper/spretter og det skjer deretter taklinger med høy fot

  Dommere må her være ekstra aktsomme på slike situasjoner da dette ofte skjer uten forvarsel.

   

7.    Hands

Dommer(teamet) benytter følgende kriterier for å vurdere hands / ikke-hands

 • armens bevegelse mot ballen (ikke ballen mot armen/hånden)
 • avstanden mellom spilleren og ballen (en uventet ball)

 

Følgende kriterier benyttes av en dommer i helhetsvurdering rundt hands: [3]

 • Benyttes arm eller hånd med forsett for å treffe ball?
 • Hånd eller arm i naturlig posisjon?
 • Avstand og tid?
 • Forsøk på å hindre kontakt mellom arm og ball?

 

Følgende handssituasjoner vurderes å omfattes av begrepet «usportslig opptreden»

 • hands som hindrer en positiv angrepsmulighet
 • skudd mot mål som stoppes pga hands (fratar en positiv angrepsmulighet)
 • ved hands forsøker å score mål enten dette er vellykket eller ikke.
 • mislykkes i å hindre at en ball går inn i mål

I disse tilfeller skal spilleren tildeles advarsel (gult kort).

8.    Offside

En spiller er i offsideposisjon dersom

 • en del av hodet, kroppen eller ben har krysset hele midtlinjen og er på motstanderlaget banehalvdel og,
 • er nærmere motpartens mållinje enn både ballen og nest siste motspiller

  Ved offsidevurdering tas armene og deres posisjon ikke med i vurderingen. (Jf.Regel.11 pkt.1)

   

  En spiller skal straffes for offside om denne vurderes å (Jf.Regel.11 pkt.2)
 •  Delta aktivt i spillet ved å berøre eller spille ballen, eller

 •  Forstyrrer en motspiller, eller
  (betyr å hindre en motspiller fra å spille eller være i stand til å spille ballen ved klart å hindre motspillerens synsfelt eller ved å utfordre en motspiller om ballen)

 •  Oppnår en fordel av sin offsideposisjon
  (betyr å forstyrre en motspiller eller spille en ball
  • som returnerer eller stusser til han fra målstang, tverrligger eller motspiller(e),
   etter å ha vært i offsideposisjon
  • som returnerer, stusser eller blir spilt til han fra en bevisst redning fra motspiller(e),
   etter å ha vært i offsideposisjon)

    

   Offsideavgjørelsen igangsettes med et indirekte frispark fra det sted offsideplassert spiller

   bestraffes, også om det skjer på spillerens egen banehalvdel. (Jf.Regel.11 pkt.4)

    

   Klargjøringer fra The International Football Association Board (IFAB) rundt offside

1)     Forstyrrer en motspiller

I tillegg til de situasjoner som allerede er beskrevet i spillereglene skal en spiller i offside posisjon bestraffes om spilleren:

 • klart forsøker å spille en ball som er nær spilleren når dette forsøket påvirker motspillers mulighet til å spille ballen.
 • gjør en åpenbar handling som klart påvirker motspillers mulighet til å spille ballen.

2)     Drar fordel av sin offside posisjon
I tilfeller der en spiller skal straffes for å dra fordel av sin offsideposisjon har IFAB klargjort følgende:

 • en redning er når en spiller stopper en ball som er i ferd med å gå i mål eller veldig nær målet med hvilken som helst del av kroppen unntatt hendene (unntak for keeper innenfor eget straffefelt)
 • som regelteksten tilsier kan en redning gjøres av alle spillere og er IKKE begrenset til målvakten

   


   

9.    Frispark/straffespark for handlinger begått utenfor spillebanen

Dersom en spiller havner på utsiden av spillebanen som del av spillet og begår en forseelse

ovenfor en motspiller, skal frisparket tas fra det nærmeste punkt på linjene som avgrenser

spillebanen fra der forseelsen skjedde. Dersom forseelsen utenfor banen medfører tildeling

av et direkte frispark til motstanderlaget og dette skjedde innenfor grensene til eget

straffesparkfelt, tildeles motparten et straffespark. (Jf. Regel.13 pkt.2)

 

10. Forseelser mot de på banen (Jf. Regel.12 pkt.4)

Hvis ballen er i spill og en spiller begår en forseelse på spillebanen mot:

• En motspiller

- skal spillet gjenopptas med enten frispark (indirekte eller direkte) eller straffespark
• En reserve eller utbyttet spiller på samme lag, lagledelsen eller dommerteamet
- skal spillet gjenopptas med enten et direkte frispark eller straffespark
• Andre personer
skal spillet gjenopptas med dropp

 

11. Når er ballen i spill fra dødballsituasjoner

For at en ball skal være i spill fra hvilken som helst dødballsituasjon, må den være klart satt i bevegelse. (jf. Regel.9 og Regel 11-17). NFF presiserer at dette innebærer at ballen visuelt skal være i klar bevegelse i den retning den blir spilt, det er ikke tilstrekkelig at den bare berøres eller vogger frem og tilbake. 

 

12. Frata motspiller en åpenbar scoringsmulighet

Dersom en spiller innenfor eget straffesparkfelt overfor en motspiller, begår en forseelse og hindrer en åpenbar scoringsmulighet og dommeren tildeler et straffespark, skal denne spiller gis advarsel.

 

IFAB og NFF presiserer at dette gjelder ikke om forseelsen oppstår da spilleren

 • holder, drar eller dytter en motspiller,
 • ikke forsøker å spille ballen eller det er ingen mulighet for å nå ballen,
 • begår en handling som medfører utvisning uansett hvor det skjer på spillebanen
 • hindrer en åpenbar scoringsmulighet ved å gjøre seg skyldig i hands.

  (jf. Regel 12 pkt.3)

 

Å frata en motspiller en åpenbar scoringsmulighet utenfor straffesparkfeltet medfører alltid utvisning (rødt kort)

 

13. Ulovlig finte ved straffespark

Spillere som skal ta et straffespark kan gjøre kroppsfinter helt frem til standfoten er satt ved ballen på straffesparkmerket skal sparket tas.
NFF presiserer at dette innebærer at all former for finter når standfoten er satt er ikke tillatt, på dette punkt skal straffesparket utføres som en bevegelse og ballen skal skytes mot mål.

 

Uansett resultat av skuddet skal et indirekte frispark tildeles det forsvarende lag og den spiller som gjorde den ulovlig finte skal advares (gult kort). (jf. Regel 14 pkt.2)

 

14.   Fair play hilsen og takk for kampen prosedyrer

NFF presiserer at Fair play er samlebegrepet for verdiarbeidet vårt.


Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, om respekt for andre mennesker, og om å forsterke vennskap. Dette fokuset på etikk gjør fotballen til den viktigste aktøren i holdningsarbeid ved siden av hjem og skole.


Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for - og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

 

Før kampen ønsker alle aktører hverandre lykke til, og etter kampen takker alle hverandre for kampen. Slike håndtrykk er forpliktende symbolhandlinger som viser at man respekterer hverandre og handler i tråd med Fair play. Fotball er verdens største møteplass og dermed også verdens viktigste arena for positive opplevelser.

 

Positive opplevelser begynner med respekt. Hendelser i topp- og breddefotballen, både på banen og i klubbene, viser oss behovet for å samles om tydelig sett med verdier.

Egne prosedyrer for «Takk for kampen» vil bli tilsendt alle involverte i god tid før seriestart.

 

[1] For dommere: Selv om det er spillernes eget ansvaret å umiddelbart fjerne seg frisparkstedet, kan ingen spiller straffes for å ikke ha korrekt avstand til frisparkstedet hvis dette skyldes at motstanderlaget tok et hurtig frispark. 

[2] For dommere Ved vurdering om en spiller tar rask avstand, skal spillerens bevegelse vekk fra frisparkstedet (med mindre spilleren er skadet) starte ca. 2-3 sek etter at dommeren har blåst i fløyta og angitt retning på frisparket.   

[3] For dommere:

Dommere INSTRUERES til å markere for spillere at arm/hender ikke må løftes ved oppstilling i mur.
Hvis ballen treffer hendene til en spiller som står i muren, er det ikke straffbar hands hvis hendene holdes inntil kroppen eller hodet og spilleren har ikke gjort seg større.

 

Last ned i wordformat: R01-17 NFF rundskriv - Retningslinjer.docx  

8
Ny som trener

Ny som trener/lagleder i Vear IF

Oppstart rekrutter 5-6år

               Oppstart med de aller yngste skjer vanligvis året før skolestart (siste året i barnehagen). Det kan være greit å komme i gang allerede på høsten slik at ungene er litt vant med hverandre og ball før aktivitetsturneringene starter i mai.

 • Kontakt fotballgruppa i Vear IF v/sportslig leder for å få tildelt treningstid.
 • 1 time 1 gang uka er grei treningsmengde første året.
 • Heng opp infoark/plakat i alle barnehagene på Vear og Hogsnes (Ekely, Sigridløkka og Hogsnes barnehage). Det kan også være lurt å henge opp i de to barnehagene i Melsomvik. Kiwi Vear, Meny Jarlsberg og Joker Melsomvik er andre steder for info. Forslag til infoskriv finner du her.
 • Utstyr til trening får du ved å kontakte materialforvalter. Følgende utstyr bør være på plass før første trening:
  • Nett m/20 baller (størrelse 3). Alle skal ha en ball – man bestiller flere hvis man mangler.
  • Treningsvester – min. 20 stk i 2 forskjellige farger
  • Markører til trening
  • Bag til vester og markører
  • Medisinbag med div utstyr – materialforvalter setter sammen. Sørg for å fylle på denne ila. året.
 • Ved trening ute finner man små mål i bua ved Vear Nye 11'er bane. Når man trener inne i gymsalen ved skolen finnes det små mål og benker til hjørnefotball.
 • Nøkler til gymsal og utstyrsbod får du ved å kontakte ?.

Treninger

               Vær forberedt til treningene – greit å ha tenkt gjennom øvelsene på forhånd. I «Treningsøkta» får du gode forslag til øvelser som er tilpasset de minste. Tilgang til denne portalen får du ved å kontakte fotballgruppas administrator.

 • En treningsøkt på 1 time for de aller minste kan inneholde:
  • Oppvarming (10min)
   • Lek med eller uten ball. Eks: «Stiv heks» el. «Alle mine duer»
  • Balløvelser (15-20min)
   • Enkle pasningsøvelser hvor man fokuserer på pasning/mottak.
   • Føre ballen med fart, stoppe den og vende og føre tilbake til start/neste.
   • Lek med ball – føre ballen rundt i et begrenset område uten å kræsje med andre
  • Skuddtrening (10-15min)
   • Skuddtrening hvor barna fører ballen og skyter fra et punkt
   • Skuddtrening hvor trener triller ball mot barna og de skyter uten å dempe først
  • Fotballspill (20min)
   • Del opp i lag med maks 4 stk på hvert. Spill mot små mål evt hjørnefotball inne
 • Utstyr barna må ha til trening
  • Leggskinn
  • Vannflaske

Om de har fotballsko eller joggesko spiller ingen rolle

Hvis man starter treningen på høsten, kan det være lurt å trekke inn i gymsalen når det blir mørkt/kaldt selv om forholdene ute er gode. Etter høstferien pleier å være en fin tid å komme inn i varmen. Sesongen holder på til ca 1. desember, men man kan selvsagt fortsette et par uker til frem mot juleferien.

Etter jul starter man vanligvis opp igjen med en gang og holder på inne fram til ca påskeferie, for så å flytte treningene ut. Aktivitetsturneringene («barnas seriespill») starter opp i begynnelsen av mai.

Aktivitetsturneringer/cuper

Det er ikke vanlig seriespill i de to første årene med fotball (G/J 6år og G/J 7år). Barna spiller Aktivitetsturneringer som settes opp av Vestfold fotballkrets. Påmeldingsfrist for Aktivitetsturneringene er 1.april. Påmelding av lag gjøres til fotballgruppas sekretær eller FIKS-ansvarlig.

Det er 3 Aktivitetsturneringer før sommeren og 2 etter. De 4 første foregår på tirsdager – den siste er som regel en søndag i september. Datoer og aktuelle spillesteder for turneringene legges ut i februar/mars. Mail om hvor man skal spille og hvem man skal spille mot på de enkelte turneringene, kommer ca 10 dager før turneringen.

Det finnes et mylder av cuper man melde seg på i løpet av året. Første året barna spiller fotball kan det være fint med en avslutningscup før sommeren og en etter Aktivitetsturneringene er ferdige. Fra G/J 7år er Vearcup i begynnelsen av februar et must.

De aller fleste kamper/turneringer/cuper spilles 5 mot 5 (keeper+4 utespillere). Det finnes også noen 3 mot 3 turneringer som kan være et godt alternativ – da blir det mye ballkontakt. Alle Aktivitetsturneringene spilles 5 mot 5.

Det oppfordres til å rullere på både keeperplassen og de andre plassene på banen. De første årene er ikke posisjonene veldig viktige – man vil nok oppleve «klyngetendenser» J. Det kan være greit å forklare barna forskjellen på forsvarsrollen og angrepsrollen. De spiller også med «pressfri sone» noe som gjør det lettere å sette i gang spillet. For kampreglement, se her.

 

Praktisk i rollen som trener/lagleder

Her er en oversikt over nødvendige/nyttige oppgaver som faller på rollen samt et årshjul.

 • Opprette lagliste
  • Oversikt over alle spillerne på laget med info som navn, fødselsdato, adresse, postnummer, poststed, foresatte, mob.nr og epost
  • Lista sendes fotballgruppas kasserer
 • Opprette en lukket gruppe på Facebook
  • Invitere inn alle foreldrene
  • Dette er en kjempefin portal for all informasjon og kommunikasjon vedrørende laget
 • Årshjul
  • Januar
   • Avholde foreldremøte
    • Viktig at roller fylles; dugnadsansvarlig og baneansvarlig, evt. egen lagleder og hjelpetrener(e). Se sportsplan for innhold i roller.
   • Planlegge aktivitetene for vårsesongen (treninger, cuper, kamper, møter og avslutning)
  • Februar
   • Vearcup – dugnadshelg for alle foreldre. Alle Vearlag fra G/J 7år til G/J 12år kan være med og spille
   • Lagledermøte – treningstider for vår/høstsesongen settes samt annen viktig info fra fotballstyret
  • Mars
   • Innen 1.april: Melde på lag til Aktivitetsturneringer for våren. Bør være ca 7 spillere på hvert lag – justere antall lag ut fra det. For høstsesongen kan det meldes på flere lag evt trekke.
  • Mai og juni
   • Aktivitetsturneringer
   • Avslutning ca 15.-20.juni. Greit å avslutte før sommeren med en is på trening eller lignende og heller legge litt mer i sesongavslutningen
  • August og september
   • Sandar cup (rundt 10. aug) – dugnadshelg for alle foreldre i fotballen
   • Oppstart rett etter skolen starter. Det kan være greit å komme med litt info om fotballtilbudet når 1.klassingene samles.
   • Aktivitetsturneringer
  • November
   • Lagledermøte – treningstider for vinteresongen settes samt annen viktig info fra fotballstyret
   • Lage årsberetning for laget som skal sendes fotballstyret. Eksempel på årsberetning kan du finne her.
   • Bestille premier til avslutning for laget, evt sjekke med fotballgruppa om det er kjøpt inn felles.
  • Desember
   • Avslutning for lagene. Fotballgruppa sponser med 100kr pr spiller til mat og drikke evt aktiviteter. Klubbhus kan lånes gratis – sjekk når det er ledig her. Bookes med en mail til utleieansvarlig.

 

Er det noe du lurer på, så er det bare å ta kontakt med sportslig utvalg  i fotballgruppa. De vil kunne svare på spørsmål og være behjelpelig med tips, råd og støtte hvis det skulle være noe. Er det behov for at et medlem av fotballstyret eller sportslig utvalg stiller på et foreldremøte, så gjør vi gjerne det!

Lykke til med trener- og/eller lagledergjerningen!

 

 

Last ned som Word dokument: ​Ny som trener.docx

9
Lagleders rolle i klubben

Lagleders rolle

Oversikt over spillergruppe og lagledelse.

       Opprette Lagsliste - Kontaktopplysninger, for utsendelse av kontigenter etc.

 • Ajourføres og sendes til Vear If for medlemsskap og tilhørighet til klubb.
 • Overgangsskjemaer/overårige skjemaer ( søknad krets)
 • Ny tegning og innregistreirng av nye spillere til klubb.


  Opprette Facebook-gruppe som informasjonskanal.
 • Tilgang til alle foreldre og spillere.
 • Letter arbeid med å få ut informasjon, og tilbakemeldinger.
 • Alle får beskjeder og endringer i nåtid.


  Årshjul for Lagleder
 • Januar:      Påmelding til serie spill ( og vinterserie). Avholde foreldremøte, planlegge aktiviteter.
 • Februar:     VearCup, Dugnad for klubben. Lagledermøte: Treningstider for sesong.
 • Mars/April: Vinterserie starter. Avtale kampdager/tider. Kamprapportering på fiks.fotball.no
 • April/mai:   Seriestart: Kamprapportering på fiks.fotball.no
 • Juni:          Serieavslutning, avslutning for laget
 • Juli/August: SandarCup, deltagelse, dugnad for laget for Vear IF
 • September: Høstserie spill
 • Oktober:    Høstserie spill avsluttes, kamprapportering på fiks.fotball.no. Kretsmøte i Sandefjord for gjennomgang av årets sesong.
 • November:  Lagleder møte for treningstider for vintersesong. Skrive Årsberetnning, innsednes til Vear IF
 • Desember:   Foreldremøte/kartlegging av lag for kommende sesong

  Utarbeide/redigere lagsliste for innsendelse til Vear IF.


  Kamp                                      
 • Kampregistrering i fiks, samt endringer og kontakt mellom klubber som skal møtes til kamp.
 • Kamprapportering: https://fiks.fotball.no. Tilgang ordnes på klubbnivå hos IT-ansvarlig i klubb.

 • Lagoppsett innrapporteres min 3 timer før kampstart, bot til
  klubb for manglende rapportering.
            
 • Sende SMS til dommer ( v/ hjemmekamp) ønske velkommen for å forsikre seg om at dommer møter og vet hvor han skal møte.

  >16 årsklasse- Kretsen setter opp dommer, endring rapporteres til krets.

  <16 årsklasse- Klubb ordnet med dommer, endringer meldes til dommeransvarlig i klubb.

 • Kamp-vert, Fairplay-vert

  Lagsutstyr
 • Medisinbag. En ansvarlig for å holde denne i orden. Materialforvalter skaffer/ samt lager på klubbhus.
 • Fotballer til sesong, innrapportering til materialforvalter for nytt uttak.
 • Klubbdrakter. Søke styre om drakter hvis aktuelt.
 • Øvrig materiell, => Materialforvalter.
   

  Foreldremøter                          
 • Avholde minimum 2 stk/pr år.
 • Møteinnkallelse
 • Få samlet gruppen / danne samhandling
 • Opprette dugnadsgruppe, innvalg av foreldre
 • Vedta spille-/sosial plan for sesong.
 • Referater fra møter for gruppene

  Spillermøter/trenermøter          
 • Avholdes av lagledelse så ofte som nødvendig
    
   

Dokumentet i wordformat: Lagleders rolle i klubb.docx

10
Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

> Temaside

Dette dokumentet skal fylles ut og sendes inn sammen med søknaden om politiattest:

Politiattest Vear IF fotball.pdf

11
Viktig info om lagskasser

Alle lag som sparer på egenhånd må opprette lagskonto i Vear iF sitt navn. Det er ikke lov til å spare midler på foreldre/spillere sine private kontoer. Det er kasserer og leder i fotballstyret som har tilgang til disse lagskontoene.​

15
Drakter

PUMA BEKLEDNING - STOKKE SPORT

FOTBALL- OG HÅNDBALLGRUPPA:
 

ESQUADRA POLYESTER GENSER KR 377,-

(Inkl. klubbrabatt, Vear IF trykk og Vear IF emblem)


ESQUADRA LEISURE JAKKE KR 416,-

(Inkl. klubbrabatt, Vear IF trykk og Vear IF emblem)


PRO TRAINING MEDIUM BAG KR 249,-

(Inkl. klubbrabatt og Vear IF emblem)


PRO TRAINING SMALL BAG KR 210,-

(Inkl. klubbrabatt og Vear IF emblem)


TRAINING POLYESTER BUKSE KR 351,-

(Inkl. klubbrabatt)


RØDE PUMA STRØMPER KR 98,-

(Inkl. klubbrabatt)


SORT PUMA SHORTS KR 176,-

(Inkl. klubbrabatt)

 

NAVN OG INITIALER PÅ DRAKTEN KR 12,- PR BOKSTAV

19
Kioskvakt

KIOSK-REGLER FOR VEAR FOTBALL 

 

 FØR DU ÅPNER:

 • Fjern lem og gitter fra vinduet 
 • Heng ut Kiosk flaggene 
 • Sett ut søppelbøttene. 2 foran kiosken.  
 • Etterfyll varer i hyller og kjøleskap ved behov  
 • Start opp kaffetrakter og vaffeljern 
 • Kontroll: tell vekselen i kassa og skriv inn i Kioskbilaget  

  

NÅR KIOSKEN ER ÅPEN: 

 • Varene er priset og prisliste for is henger i kiosken 
 • Dommere i de yngste årsklassene får kr 100,- pr kamp mot kvittering (nye kvitteringslapper i hylle).
 • Øvrige dommere (krets) skal levere fakturagrunnlag til lagleder

 

ETTER STENGETID:

 • Ta inn flagg og bøtter. Søppel tømmes i søppeldunker v/idrettshuset. 
 • Fei gulvet og tørk av benker. Vask utstyr som har vært i bruk. 
 • Sett lem og gitter på plass foran vinduet (Gitter ytterst mot vindu, lem innerst) 
 • Tell opp kasse, summér kvitteringer og fyll ut Kioskbilag.  
 • Hvis behov for etterfylling av varer eller vekslepenger, ring kioskansvarlig. 
 • Kassa og nøkler leveres til nestemann på lista. 

 

GOD KIOSKVAKT ! 

KIOSKANSVARLIGE

FOR VÅRSESONGEN 2015 HAR VI IKKE KLART Å FÅ TAK I EN KIOSKANSVARLIG. I TILLEGG ER DET FOR STORE UTGIFTER FOR LEIE AV KIOSKVOGN PÅ ØVRE BANE. DERFOR VIL DET IKKE BLI KIOSK FØR SERVICEBYGGET PÅ ØVRE DEL ER SATT OPP.

40
A-Lag

Velkommen til A-laget til Vear IF.

 

Du kan følge oss eller kontakte oss på:

 

https://www.facebook.com/vearalag

Vearalag@gmail.com

 

Kontaktpersoner:

 

Ronny Myrbråten - Manager

Marius Kaalsaas - Trener

 

Terminliste:

 

 http://www.fotball.no/fotballdata/Lag/Hjem/?fiksId=31144

 

Til gjennomlesing :


Treninger starter presis. Vi skal møte opp i god tid og være ferdig skiftet da treningen starter.

1. Treningsavgift

For å spille kamp på Vear A-lag skal alle ha betalt kontigent.

 

2. Kamp

Alle skal stille i utdelt tøy (shorts, strømper og drakt).


3. Snus.

Det ble bestemt i fellesskap at snus og trening ikke henger sammen. 
Når vi får gymsalen, SKAL snus være i garderoben, det skal IKKE i salen.
På kunstgresset så skal det være snus-fritt under hele treningen. De som ankommer treningen med snus, SKAL kaste det i søppelbøtta før treningen starter.

 

4. Rydding

Vi skal være positive og gå foran som et godt eksempel i klubben. Det skal alltid ryddes etter kamp og trening. Vi skal også rydde etter motstander hvis dette ikke er gjort.

50
Stokke/ Vear Damelag

Trener: 

Bjørn Morten Thune, bjorn.morten.thune@dnb.no  

mobil: 97504075


Kontaktperson:

Jan Hilleren jan@hilleren.no  mobil: 99203856

 
Treningstider vinteren 2016
Mandager på Gjennestad kl 20-2130
Onsdager  Stokke Kunstgress kl 20-2130
Torsdager Gymslaen Vear skole kl 19-20
 
 
Følg med på facebook også, der kommer eventuelle endringer

60
Gutter 2000/01

Info:

Årsklassene 2000 og 2001 har nå slått seg sammen med Stokke. Ansvarlig trener for Stokke 2001 er Atle Holmer Markussen. Ansvarlig trener for Stokke 99-2000 er Roger Thomas.

 

Oversikt over aktiviteter for disse lagene ligger her:

2001: http://www.stokkeil.no/showpage.asp?fileId=551&id=17396

99-2000: http://www.stokkeil.no/showpage.asp?id=27169

70
G/J 2003

VELKOMMEN TIL FOTBALL G/J 2003

 
Vår 2016

Vi har følgende treningstider:

Tirsdag kl 19.00-20.30, Kunstgresset.

Onsdag kl 19.00-20.30, Kunstgresset.

Fredager: Innetrening i Vearhallen kl 18.00 - 19.00.

Lørdager : Løpetrening etter avtale

Søndag kl 11.00- Løkkespill på kunstgresset uten trener, men som oftes med noen foreldre. 

 

Om du ønsker å starte på laget eller har annet å ta opp med fotballgruppa, si fra til lagleder. 

 

Kontaktpersoner

Trener: Thomas Gundersen, tlf 993 50 159, thomas.gunderes@stokke.kommune.no

Trener: Anders S. Larsen tlf 913 07 073 anders.larsen@adecco.no

Trener: Tommy Heimestøl tlf 902 39 042

Lagleder: Monica Ulseth, tlf  480 54 403 monica.ulseth.74@gmail.com 

Dugnadsansvarlig: Monica Ulseth, tlf  480 54 403 monica.ulseth.74@gmail.com 

Materialforvalter: Arne Gjerstad, tlf 982 10 868

Banekomite: Steinar Moan, tlf 481 60 399 steinar.moan@gmail.com

80
Gutter 2004/05

 

Hei og hopp!

 

G 04 er 14 gode fotballspillere som sesongen 2015 for første gang skal spille 7er fotball - det gleder vi oss til! Vi har hatt to treningskamper i vår, og vært med på Vear cup. Nå er vi klare for seriestart 22. april kl. 18.00 på kunstgresset - kom da vel! 

 


Treningstid:

Onsdag 1730-1830 på kunstgresset

Torsdag 1830-2000 på kunstgresset


Klær etter vær, husk vannflaske!!!! 


Trenere:
Bjørn Thomas Hatlo Rivelsrød:  tlf 900 30671

Børre Sand: tlf 930 22864

90
Gutter 2006

Vi trener ute på kunstgressbanen på Vear hver tirsdag kl 19 og torsdag kl 19.


Du finner oss også på facebook: http://www.facebook.com/groups/vearfotball06/

​Rolle
​Navn
​Mobil
​Epost
​Trener
​Jon Erik Sjøblom
​90070428
​sjoblom@live.no
​Trener
​Joar Ravnestad
​95281697
​joarr11@gmail.com

 

 Nyheter

 

 

Vear Cup 2019Vear Cup 20192019-01-10T23:00:00ZVear Cup 2019
Vear Cup 2018 3. og 4. februar - klikk på bildet for komplett kampliste (PDF)Vear Cup 2018 3. og 4. februar - klikk på bildet for komplett kampliste (PDF)2018-01-30T23:00:00ZKommende helg sparker vi atter igang Vear Cup. Klikk på bildet for full oversikt (PDF)

 

 

 

 

 I fokus

 Alle nyheter

 

 

Fakturering av Kontingent 2018Fakturering av Kontingent 20182018-03-18T23:00:00ZKontingenten til Vear IF vil bli fakturert i uke 12
EDH Utleie AS ny hovedsponsorEDH Utleie AS ny hovedsponsor2018-02-10T23:00:00ZNy hovedsponsor for Vear IF Vi takker EDH utleie for ny 5 års sponsor avtale. Vi håper våre medlemmer og støttespillere vil benytte seg av EDH utleie`s gode tilbud innenfor verktøy- og maskin-utleie EDH Utleie finner du på www.edh.no